Axios instance

Tạo ra instance

Bạn có thể tạo ra một instance mới của axios bằng cấu hình tự đặt.

axios.create([config])
const instance = axios.create({
  baseURL: 'https://tên-miền-nào-đó.com/api/',
  timeout: 1000,
  headers: {'X-Custom-Header': 'foobar'}
});

Phương thức instance

Các phương thức instance sẵn có đều được liệt kê dưới đây. Cấu hình được chỉ định thì sẽ được hợp chung với cấu hình instance.

axios#request(config)
axios#get(url[, config])
axios#delete(url[, config])
axios#head(url[, config])
axios#options(url[, config])
axios#post(url[, data[, config]])
axios#put(url[, data[, config]])
axios#patch(url[, data[, config]])
axios#getUri([config])