Ghi chú

Đôi dòng ghi chú nữa cho trọn vẹn

Semver

Chừng nào chưa tới bản phát hành 1.0, mỗi phiên bản thứ yếu mới mà được phát hành ra thì sẽ có thể có breaking change. Ví dụ bản 0.5.1 và bản 0.5.4 thì sẽ có cùng API với nhau, nhưng bản 0.6.0 thì sẽ có thể có breaking change.

Promise

axios nhờ vào Promise trong ES6 thì mới chạy được. Nếu môi trường của bạn không hỗ trợ ES6 Promise, bạn có thể polyfill.

TypeScript

axios có kèm theo định nghĩa kiểu dữ liệu TypeScript.

import axios from 'axios';
axios.get('/user?ID=12345');

Tài nguyên

Credits

axios lấy cảm hứng sâu sắc từ dịch vụ $http được cung cấp trong Angular. Suy cho cùng thì axios là một nỗ lực để cung cấp một dịch vụ standalone kiểu như $http cho như cầu sử dụng bên ngoài Angular.

Giấy phép

MIT