Cấu hình Request

Đây là các tùy chọn cấu hình sẵn có để tạo ra request. Chỉ có url là bắt buộc. Nếu method không được chỉ định thì request sẽ mặc định sử dụng GET.

{
 // `url` là server URL sẽ được sử dụng cho request.
 url: '/user',

 // `method` là phương thức request được dùng khi tạo ra request.
 method: 'get', // mặc định

 // `baseURL` sẽ được thêm đằng trước `url` trừ phi `url` là đường dẫn tuyệt đối.
 // Để cho tiện, có thể thiết đặt `baseURL` cho instance của axios
 // rồi truyền 'URL tương đối' vào vào phương thức của instance đó.
 baseURL: 'https://tên-miền-nào-đó.com/api',

 // `transformRequest` cho phép thay đổi dữ liệu request trước khi nó được gửi tới server.
 // Chỉ có thể áp dụng được cho phương thức request 'PUT', 'POST', 'PATCH' và 'DELETE'.
 // Hàm cuối cùng trong mảng này phải trả về string hoặc trả về instance
 // của Buffer, ArrayBuffer, FormData hoặc Stream.
 // Bạn có thể chỉnh sửa đối tượng headers.
 transformRequest: [function (data, headers) {
  // Làm bất cứ điều gì mình muốn để biến đổi dữ liệu.
  return data;
 }],

 // `transformResponse` cho phép thay đổi dữ liệu response trước khi
 // nó được truyền vào then/catch.
 transformResponse: [function (data) {
  // Làm bất cứ điều gì mình muốn để biến đổi dữ liệu.
  return data;
 }],

 // `headers` là những header tự đặt để được gửi đi
 headers: {'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest'},

 // `params` là các tham số URL để được gửi cùng với request.
 // Phải là đối tượng thông thường hoặc đối tượng URLSearchParams.
 // LƯU Ý: tham số mà là null hoặc undefined thì không được kết xuất ra URL.
 params: {
  ID: 12345
 },

 // `paramsSerializer` là hàm tùy chọn để đảm nhiệm tuần tự hóa `params`.
 // (vd https://www.npmjs.com/package/qs, http://api.jquery.com/jquery.param/)
 paramsSerializer: function (params) {
  return Qs.stringify(params, {arrayFormat: 'brackets'})
 },

 // `data` là dữ liệu làm phần thân request để được gửi đi.
 // Chỉ áp dụng được cho phương thức request 'PUT', 'POST', 'DELETE', và 'PATCH'.
 // Khi `transformRequest` không được đặt thì `data` phải là một trong các kiểu sau đây:
 // - string, đối tượng thông thường, ArrayBuffer, ArrayBufferView, URLSearchParams;
 // - riêng cho Trình duyệt: FormData, File, Blob;
 // - riêng cho Node.js: Stream, Buffer.
 data: {
  firstName: 'Lợi'
 },
 
 // Bạn cũng có thể viết trực tiếp string vào `data`
 // theo định dạng `application/x-www-form-urlencoded`.
 data: 'Country=Brasil&City=Belo Horizonte',

 // `timeout` để chỉ định số mili-giây trước khi request hết giờ.
 // Nếu thời gian request lâu hơn `timeout` thì request sẽ được ngưng giữa chừng.
 timeout: 1000, // mặc định là `0` (không bao giờ hết giờ)

 // `withCredentials` biểu thị liệu việc tạo ra request cross-site `Access-Control`
 // thì có cần sử dụng credential hay không.
 // Xem thêm https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/XMLHttpRequest/withCredentials
 // và https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Access-Control-Allow-Credentials
 withCredentials: false, // mặc định

 // `adapter` cho phép tự đặt quá trình xử trí request, giúp cho việc kiểm thử dễ dàng hơn.
 // Trả về một promise trong đó cung cấp một response hợp lệ (xem lib/adapters/README.md).
 adapter: function (config) {
  /* ... */
 },

 // `auth` biểu thị rằng cần sử dụng ủy quyền HTTP Basic, trong đó có cung cấp credential.
 // Cái này sẽ thiết đặt header `Authorization`, ghi đè bất kì
 // header `Authorization` tự đặt nào trước đó mà bạn có thiết đặt thông qua `headers`.
 // Xin lưu ý rằng chỉ có ủy quyền HTTP Basic mới có thể cấu hình được thông qua tham số này.
 // Đối với Bearer token và tương tự, thì thay vào đó hãy tự đặt header `Authorization`.
 auth: {
  username: 'janedoe',
  password: 's00pers3cret'
 },

 // `responseType` biểu thị kiểu dữ liệu mà server sẽ hồi đáp, giá trị khả dĩ cho
 // tùy chọn này là: 'arraybuffer', 'document', 'json', 'text', 'stream'
 // riêng cho trình duyệt: 'blob'.
 responseType: 'json', // mặc định

 // `responseEncoding` biểu thị biên mã dùng để giải mã response (riêng cho Node.js).
 // Lưu ý: sẽ bị bỏ qua nếu `responseType` là 'stream' hoặc request từ phía trình duyệt.
 responseEncoding: 'utf8', // mặc định

 // `xsrfCookieName` là tên (key) của cái cookie dùng làm giá trị cho xsrf token.
 xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', // mặc định

 // `xsrfHeaderName` là tên (key) của cái http header mang giá trị xsrf token.
 xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', // mặc định

 // `onUploadProgress` cho phép xử trí sự kiện tiến độ của việc tải lên.
 // Riêng cho trình duyệt.
 onUploadProgress: function (progressEvent) {
  // Làm bất cứ điều gì mình muốn với sự kiện tiến độ native.
 },

 // `onDownloadProgress` cho phép xử trí sự kiện tiến độ của việc tải xuống.
 // Riêng cho trình duyệt.
 onDownloadProgress: function (progressEvent) {
  // Làm bất cứ điều gì mình muốn với sự kiện tiến độ native.
 },

 // `maxContentLength` định nghĩa kích thước lớn nhất cho phép của nội dung http response
 // theo đơn vị byte. Riêng cho Node.js.
 maxContentLength: 2000,

 // `maxBodyLength` định nghĩa kích thước lớn nhất cho phép của nội dụng http request
 // theo đơn vị byte. Riêng cho Node.js.
 maxBodyLength: 2000,

 // `validateStatus` là hàm để quyết định rằng liệu với mã trạng thái HTTP response
 // đã cho thì phân giải hay từ chối promise.
 // Nếu `validateStatus` trả về `true` (hoặc hàm được đặt thành `null` hay `undefined`)
 // thì promise sẽ được phân giải; nếu không thì promise sẽ được từ chối.
 validateStatus: function (status) {
  return status >= 200 && status < 300; // mặc định
 },

 // `maxRedirects` định nghĩa số lần chuyển hướng tối đa để bám theo trong Node.js.
 // Nếu được đặt thành 0 thì sẽ không bám theo chuyển hướng nào cả.
 maxRedirects: 5, // mặc định

 // `socketPath` định nghĩa UNIX Socket để được dùng trong node.js.
 // vd '/var/run/docker.sock' để gửi request tới docker daemon.
 // Chỉ có thể chỉ định một trong hai tùy chọn `socketPath` và `proxy`.
 // Nếu cả hai đều được chỉ định thì chỉ mỗi `socketPath` là được sử dụng.
 socketPath: null, // mặc dịnh

 // `httpAgent` và `httpsAgent` định nghĩa tác thể tự đặt để được sử dụng khi thực hiện
 // request trên http và https tương ứng lần lượt, trong node.js. Điều này cho phép thêm
 // vào những tùy chọn như `keepAlive` vốn mặc định không được bật dùng.
 httpAgent: new http.Agent({ keepAlive: true }),
 httpsAgent: new https.Agent({ keepAlive: true }),

 // `proxy` định nghĩa tên host, cổng, và giao thức của proxy server.
 // Bạn cũng có thể định nghĩa proxy của mình bằng cách dùng biến môi trường
 // quy ước `http_proxy` với `https_proxy`. Nếu bạn đang sử dụng biến môi trường
 // cho cấu hình proxy của mình, bạn cũng có thể định nghĩa một biến môi trường
 // `no_proxy` với nội dung là danh sách các tên miền phân cách bằng dấu phẩy mà
 // không cần được proxy.
 // Dùng `false` để tắt dùng proxy, bỏ qua biến môi trường.
 // `auth` biểu thị rằng cần dùng ủy quyền HTTP Basic để kết nối đến proxy, trong đó
 // có cung cấp crendential.
 // Điều này sẽ thiết đặt header `Proxy-Authorization`, ghi đè bất kì
 // header `Authorization` tự đặt nào trước đó mà bạn có thiết đặt thông qua `headers`.
 // Nếu proxy server sử dụng HTTPS thì bạn phải đặt giao thức thành `https`.
 proxy: {
  protocol: 'https',
  host: '127.0.0.1',
  port: 9000,
  auth: {
   username: 'mikeymike',
   password: 'rapunz3l'
  }
 },

 // `cancelToken` chỉ định token bãi bỏ có thể được dùng để bãi bỏ request.
 // (xem mục Bãi bỏ Request bên dưới để biết thêm chi tiết)
 cancelToken: new CancelToken(function (cancel) {
 }),

 // `decompress` biểu thị rằng liệu phần thân response có nên được giải nén tự động
 // hay không. Nếu thiết đặt thành `true` thì cũng sẽ gỡ header `content-encoding`
 // ra khỏi các đối tượng response của tất cả các response được giải nén.
 // - Riêng cho Node.js (vì XHR không thể tắt giải nén được)
 decompress: true // mặc định

}