Bãi bỏ Request

Bạn có thể bãi bỏ request bằng cách sử dụng token bãi bỏ

API token bãi bỏ trong axios là dựa trên đề xuất cancelable promise đã bị thu hồi.

Bạn có thể tạo ra một token bãi bỏ bằng cách sử dụng phương thức factory CancelToken.source như sau:

const CancelToken = axios.CancelToken;
const source = CancelToken.source();

axios.get('/user/12345', {
 cancelToken: source.token
}).catch(function (thrown) {
 if (axios.isCancel(thrown)) {
  console.log('Request đã được bãi bỏ', thrown.message);
 } else {
  // xử trí lỗi
 }
});

axios.post('/user/12345', {
 name: 'tên mới'
}, {
 cancelToken: source.token
})

// bãi bỏ request (tham số message là tùy chọn)
source.cancel('Thao tác đã được người dùng bãi bỏ.');

Bạn còn có thể tạo ra một token bãi bỏ bằng cách truyền một hàm thực thi vào constructor CancelToken:

const CancelToken = axios.CancelToken;
let cancel;

axios.get('/user/12345', {
 cancelToken: new CancelToken(function executor(c) {
  // Hàm thực thi nhận vào một tham số là hàm bãi bỏ, lưu nó lại
  cancel = c;
 })
});

// bãi bỏ request
cancel();

Lưu ý: bạn có thể dùng chung một token bãi bỏ để bãi bỏ nhiều request.