Kết cấu Response

Response của một request thì chứa những thông tin sau.

{
 // `data` là response do server trả về
 data: {},

 // `status` là mã trạng thái HTTP từ hồi đáp của server
 status: 200,

 // `statusText` là thông điệp trạng thái HTTP từ hồi đáp của server
 statusText: 'OK',

 // `headers` là những header HTTP do server trả về cùng
 // Tất cả tên header đều dùng chữ thường và có thể được truy cập bằng ký pháp dấu ngoặc vuông.
 // Ví dụ: `response.headers['content-type']`
 headers: {},

 // `config` là cấu hình được cung cấp tới axios cho request tương ứng
 config: {},

 // `request` là request mà đã gây nên response này
 // Trong node.js thì đây chính là instance ClientRequest cuối cùng (trong chuyển hướng)
 // còn trong trình duyệt thì đây là instance XMLHttpRequest cuối cùng
 request: {}
}

Khi sử dụng then, bạn sẽ truy xuất response như sau:

axios.get('/user/12345')
 .then(function (response) {
  console.log(response.data);
  console.log(response.status);
  console.log(response.statusText);
  console.log(response.headers);
  console.log(response.config);
 });

Khi sử dụng catch, hoặc khi truyền callback từ chối vào làm tham số thứ hai của then, thì sẽ lấy được response thông qua đối tượng error như có giải thích trong mục Xử trí lỗi.