الگوی پاسخ ها

اطلاعات پاسخ برای یک درخواست شامل اطلاعات زیر است:

{
 // `data` پاسخی است که توسط سرور ارائه شده است
 data: {},

 // `status` کد وضعیت HTTP از پاسخ سرور است
 status: 200,

 // `statusText` پیام وضعیت HTTP از پاسخ سرور است 
 statusText: 'OK',

 // `headers` شامل هدرهایی است که سرور پاسخ داده است
 // این هدرها حروف کوچک هستند و با استفاده از براکت می توان به آنها دسترسی پیدا کرد. 
 // مثال: `response.headers['content-type']`
 headers: {},

 // `config` شامل تنظیماتی است که توسط `axios` برای درخواست ارائه شده است
 config: {},

 // `request` همان درخواستی است که این پاسخ را ایجاد کرده است 
 // در node.js آخرین نمونه از ClientRequest است
 // و در مرورگر نمونه ای از XMLHttpRequest است
 request: {}
}

هنگام استفاده از "then"، پاسخ را به شرح زیر دریافت خواهید کرد:

axios.get('/user/12345')
 .then(function (response) {
  console.log(response.data);
  console.log(response.status);
  console.log(response.statusText);
  console.log(response.headers);
  console.log(response.config);
 });

هنگام استفاده از catch, یا استفاده از rejection callback به عنوان پارامتر دوم then, مقدار پاسخ در شیء error قابل دسترسی است که در مدیریت خطاها توضیح داده شده است.