APIهای پروژه Axios

مرجع APIهای پروژه Axios

با ایجاد پیکربندی مناسب و ارسال به axios می توان انواع درخواست ها را انجام داد.

axios(config)
// ارسال درخواستی از نوع POST 
axios({
 method: 'post',
 url: '/user/12345',
 data: {
  firstName: 'Fred',
  lastName: 'Flintstone'
 }
});
// درخواستی از نوع GET برای گرفتن یک عکس از مکانی دیگر در node.js
axios({
 method: 'get',
 url: 'http://bit.ly/2mTM3nY',
 responseType: 'stream'
})
 .then(function (response) {
  response.data.pipe(fs.createWriteStream('ada_lovelace.jpg'))
 });
axios(url[, config])
// ارسال درخواستی از نوع GET (متد پیش فرض)
axios('/user/12345');

توابع مختلف یک درخواست

برای راحتی نوشتن کدها، توابعی برای همه روشهای درخواست ارائه شده است.

axios.request(config)
axios.get(url[, config])
axios.delete(url[, config])
axios.head(url[, config])
axios.options(url[, config])
axios.post(url[, data[, config]])
axios.put(url[, data[, config]])
axios.patch(url[, data[, config]])
نکته

هنگام استفاده از توابع گفته شده، نیازی به نوشتن خود کلمات "url" ، "method" و "data" در پیکربندی نیست.