Axios API

Bản tham khảo Axios API

Có thể truyền cấu hình có liên quan vào axios để tạo ra request.

axios(config)
// Gửi một POST request
axios({
 method: 'post',
 url: '/user/12345',
 data: {
  lastName: 'Lý'
  firstName: 'Thường Kiệt',
 }
});
// Truy xuất ảnh từ xa bằng GET request trong node.js
axios({
 method: 'get',
 url: 'http://bit.ly/2mTM3nY',
 responseType: 'stream'
})
 .then(function (response) {
  response.data.pipe(fs.createWriteStream('ada_lovelace.jpg'))
 });
axios(url[, config])
// Gửi một GET request (chức năng mặc định)
axios('/user/12345');

Alias cho phương thức request

Để cho tiện, thư viện đã cung cấp sẵn alias cho tất cả phương thức request được hỗ trợ.

axios.request(config)
axios.get(url[, config])
axios.delete(url[, config])
axios.head(url[, config])
axios.options(url[, config])
axios.post(url[, data[, config]])
axios.put(url[, data[, config]])
axios.patch(url[, data[, config]])

LƯU Ý: Khi sử dụng các phương thức alias, các thuộc tính url, method, và data đều không cần phải được chỉ định trong cấu hình.