Xử trí lỗi

axios.get('/user/12345')
 .catch(function (error) {
  if (error.response) {
   // Request đã được tạo ra và server đã hồi đáp với một mã trạng thái
   // nằm ra ngoài tầm 2xx
   console.log(error.response.data);
   console.log(error.response.status);
   console.log(error.response.headers);
  } else if (error.request) {
   // Request đã được tạo ra nhưng không nhận được hồi đáp nào
   // Trong trình duyệt, `error.request` là instance của XMLHttpRequest
   // còn trong node.js thì nó là instance của http.ClientRequest
   console.log(error.request);
  } else {
   // Điều gì đó đã xảy ra trong bước thiết lập request rồi gây nên lỗi
   console.log('Lỗi', error.message);
  }
  console.log(error.config);
 });

Sử dụng tùy chọn cấu hình validateStatus, bạn có thể định nghĩa mã HTTP nào nên được tính là lỗi để ném ra.

axios.get('/user/12345', {
 validateStatus: function (status) {
  return status < 500; // Chỉ phân giải nếu như mã trạng thái thấp hơn 500
 }
})

Sử dụng phương thức toJSON để lấy đối tượng có thêm nhiều thông tin hơn về lỗi HTTP.

axios.get('/user/12345')
 .catch(function (error) {
  console.log(error.toJSON());
 });