Bộ đón chặn

Bạn có thể đón chặn request hoặc response trước khi chúng được xử trí bởi then hay catch.

// Thêm một bộ đón chặn request
axios.interceptors.request.use(function (config) {
  // Làm gì đó trước khi request dược gửi đi
  return config;
 }, function (error) {
  // Làm gì đó với lỗi request
  return Promise.reject(error);
 });

// Thêm một bộ đón chặn response
axios.interceptors.response.use(function (response) {
  // Bất kì mã trạng thái nào nằm trong tầm 2xx đều khiến hàm này được trigger
  // Làm gì đó với dữ liệu response
  return response;
 }, function (error) {
  // Bất kì mã trạng thái nào lọt ra ngoài tầm 2xx đều khiến hàm này được trigger\
  // Làm gì đó với lỗi response
  return Promise.reject(error);
 });

Nếu sau đó bạn cần gỡ một bộ đón chặn nào đó ra thì bạn có thể

const myInterceptor = axios.interceptors.request.use(function () {/*...*/});
axios.interceptors.request.eject(myInterceptor);

Bạn cũng có thể thêm bộ đón chặn vào instance axios tự đặt.

const instance = axios.create();
instance.interceptors.request.use(function () {/*...*/});