رهگیرها

درخواست ها یا پاسخ ها را می توانید قبل از اینکه توسط "then" یا "catch" رسیدگی شود ، رهگیری کنید.

// افزودن یک رهگیر برای درخواست
axios.interceptors.request.use(function (config) {
  // قبل از ارسال درخواست کاری انجام دهید 
  return config;
 }, function (error) {
  // کد مربوط به قسمت خطای درخواست
  return Promise.reject(error);
 });

// افزودن یک رهگیر برای پاسخ
axios.interceptors.response.use(function (response) {
  // هر کد وضعیتی که در محدوده شماره 2xx قرار دارد، باعث فعال شدن این قسمت می شود 
  // با داده های پاسخ کاری انجام دهید
  return response;
 }, function (error) {
  // هر کد وضعیتی که خارج ازمحدوده شماره 2xx باشد، باعث فعال شدن این قسمت می شود 
  // با خطای پاسخ کاری انجام دهید
  return Promise.reject(error);
 });

اگر میخواهید بعدا یک رهگیر را حذف کنید:

const myInterceptor = axios.interceptors.request.use(function () {/*...*/});
axios.interceptors.request.eject(myInterceptor);

همچنین میتوانید رهگیرها را به نمونه سفارشی سازی شده ی axios اضافه کنید.

const instance = axios.create();
instance.interceptors.request.use(function () {/*...*/});