تنظیمات پیش فرض

تنظیمات پیش فرض

می توانید پیش فرض های پیکربندی را که برای هر درخواست اعمال می شود ، مشخص کنید.

پیش فرض های سراسری axios

axios.defaults.baseURL = 'https://api.example.com';
axios.defaults.headers.common['Authorization'] = AUTH_TOKEN;
axios.defaults.headers.post['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded';

پیش فرض برای نمونه سازی سفارشی

// هنگام ایجاد نمونه سازی، پیش فرض های پیکربندی را تنظیم کنید 
const instance = axios.create({
  baseURL: 'https://api.example.com'
});

// تغییر پیش فرض ها پس از ایجاد نمونه
instance.defaults.headers.common['Authorization'] = AUTH_TOKEN;

پیکربندی ترتیب اولویت ها

پیکربندی با ترتیب اولویت ها ادغام می شود. این ترتیب ها از این کتابخانه آورده شده اند: lib/defaults.js, در مثال زیر سپس ویژگی "defaults" از نمونه، و در آخر پارامتر ورودی "config" مقدار دهی شده اند. پارامتر دومی اولویت بیشتری دارد.

// با استفاده از تنظیمات پیش فرض پیکربندی ارائه شده توسط کتابخانه ، یک نمونه ایجاد کنید 
// در این مرحله مقدار timeout به صورت پیش فرض `0` است 
const instance = axios.create();

// تغییر مقدار پیش فرض timeout
// حالا تمام درخواست هایی که از این نمونه استفاده می کنند، تا حداکثر 2.5 ثانیه برای اجرای درخواست صبر می کنند
instance.defaults.timeout = 2500;

// تغییر دوباره زمان انتظار اجرای درخواست، اگر انتظار داریم که مدت زمان زیادی برای اجرای درخواست طول می کشد
instance.get('/longRequest', {
  timeout: 5000
});