بدنه های رمزگذاری آدرس (URL-Encoding)

به صورت پیش فرض ، axios اشیاء JavaScript را به JSON تبدیل می کند. برای ارسال داده در قالب application/x-www-form-urlencoded ، می توانید از یکی از گزینه های زیر استفاده کنید.

مرورگر

در مرورگر، میتوانید از تابع API URLSearchParams به صورت زیر استفاده کنید:

const params = new URLSearchParams();
params.append('param1', 'value1');
params.append('param2', 'value2');
axios.post('/foo', params);

توجه داشته باشید که URLSearchParams توسط همه ی مرورگر ها پشتیبانی نمی شود (لینک caniuse.com را ببینید) ، اما میتوانید از امکانات پکیج url-search-params بهره ببرید (مطمئن شوید که آن را به صورت سراسری تعریف میکنید).

روش دیگر ، می توانید داده ها را با استفاده از کتابخانه qs رمزگذاری کنید:

const qs = require('qs');
axios.post('/foo', qs.stringify({ 'bar': 123 }));

یا به روشی دیگر (ES6),

import qs from 'qs';
const data = { 'bar': 123 };
const options = {
  method: 'POST',
  headers: { 'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  data: qs.stringify(data),
  url,
};
axios(options);

Node.js

رشته پرس و جو

در node.js، میتوانید از ماژول querystring به صورت زیر استفاده کنید:

const querystring = require('querystring');
axios.post('http://something.com/', querystring.stringify({ foo: 'bar' }));

یا 'URLSearchParams' از 'ماژول url' به صورت زیر:

const url = require('url');
const params = new url.URLSearchParams({ foo: 'bar' });
axios.post('http://something.com/', params.toString());

همچنین میتوانید از کتابخانه qs استفاده کنید.

نکته

برای استفاده از اشیاء تودرتو کتابخانه qs پیشنهاد می شود چرا که متد querystring مشکلاتی دارد (https://github.com/nodejs/node-v0.x-archive/issues/1665).

Form data

در node.js ، میتوانید از کتابخانه form-data به صورت زیر استفاده کنید:

const FormData = require('form-data');
 
const form = new FormData();
form.append('my_field', 'my value');
form.append('my_buffer', new Buffer(10));
form.append('my_file', fs.createReadStream('/foo/bar.jpg'));

axios.post('https://example.com', form, { headers: form.getHeaders() })

در روشی دیگر ، از رهگیر استفاده کنید:

axios.interceptors.request.use(config => {
  if (config.data instanceof FormData) {
    Object.assign(config.headers, config.data.getHeaders());
  }
  return config;
});