لغو درخواست

با یک توکن لغو (cancel token) می توانید درخواستی را لغو کنید.

API توکن لغو Axios بر اساس "withdrawn " نوشته شده است پیشنهادی برای پرامیس های قابل لغو.

مانند روش زیر می توانید با استفاده از CancelToken.source یک توکن لغو ایجاد کنید:

const CancelToken = axios.CancelToken;
const source = CancelToken.source();

axios.get('/user/12345', {
 cancelToken: source.token
}).catch(function (thrown) {
 if (axios.isCancel(thrown)) {
  console.log('درخواست لغو شد', thrown.message);
 } else {
  // مدیریت خطا
 }
});

axios.post('/user/12345', {
 name: 'نام جدید'
}, {
 cancelToken: source.token
})

// لغو درخواست (پارامتر پیام اختیاری است) 
source.cancel('عملیات توسط کاربر لغو شد');

همچنین می توانید با ایجاد یک تابع اجرایی که به تابع سازنده کلاس CancelToken می دهید، یک توکن لغو ایجاد کنید:

const CancelToken = axios.CancelToken;
let cancel;

axios.get('/user/12345', {
 cancelToken: new CancelToken(function executor(c) {
  // تابع مجری یک متغیر را به عنوان پارامتر دریافت می کند که همان تابع لغو است که در اینجا به متغیری که تعریف کرده ایم، اجراع می دهیم.
  cancel = c;
 })
});

// لغو درخواست
cancel();

Note: you can cancel several requests with the same cancel token.