نمونه سازی از Axios

ایجاد یک نمونه

می توانید نمونه جدیدی از axios را با یک پیکربندی سفارشی نمونه سازی و ایجاد کنید.

axios.create([config])
const instance = axios.create({
  baseURL: 'https://some-domain.com/api/',
  timeout: 1000,
  headers: {'X-Custom-Header': 'foobar'}
});

توابه این نمونه

توابع مربوط به نمونه ساخته شده در زیر ذکر شده است. پیکربندی مشخص شده با پیکربندی پیش فرض نمونه ادغام می شود.

axios#request(config)
axios#get(url[, config])
axios#delete(url[, config])
axios#head(url[, config])
axios#options(url[, config])
axios#post(url[, data[, config]])
axios#put(url[, data[, config]])
axios#patch(url[, data[, config]])
axios#getUri([config])