نکات

چند نکته ای دیگر برای جمع بندی

ورژن دهی

تا زمان رسیدن ورژن axios به نسخه 1.0، تغییرات ساختاری با یک شماره ورژن به اصطلاح minor ارائه میشود. برای مثال ورژن 0.5.1 و 0.5.4 از توابع API یکسان استفاده میکنند. اما ورژن 0.6.0 تغییراتی ساختاری دارد.

Promise ها

axios به پیاده سازی بومی Promise در ES6 بستگی دارد تا پشتیبانی شود. اگر محیط شما از Promise های در ES6 پشتیبانی نمی کند، می توانید از polyfill استفاده کنید.

TypeScript

axios شامل تعاریف TypeScript می شود.

import axios from 'axios';
axios.get('/user?ID=12345');

منابع

Credits

axios بشدت از سرویس $http ارائه شده در Angular الهام گرفته شده است. در نهایت axios تلاشی، برای ارائه خدمات مستقل $http برای استفاده خارج از Angular است.

مجوز استفاده

MIT