شروع به کار

سرویس گیرنده HTTP مبتنی بر پرامیس (Promise) برای مرورگر و node.js

Axios چیست؟

Axios یک سرویس گیرنده promise-based برای node.js و مرورگر است. همچنین یک isomorphic است. (= می‌تواند با کدی یکسان هم در مرورگر و هم در nodejs اجرا شود). در سمت سرور از کد ماژول بومی http node.js استفاده میکند در حالی که سمت مرورگر از XMLHttpRequests استفاده میکند.

ویژگی ها

نحوه نصب

با استفاده از npm:

$ npm install axios

با استفاده از bower:

$ bower install axios

با استفاده از yarn:

$ yarn add axios

با استفاده از jsDelivr CDN:

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>

با استفاده از unpkg CDN:

<script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>