مدیریت خطاها

axios.get('/user/12345')
 .catch(function (error) {
  if (error.response) {
   // درخواست انجام شده است و سرور با یک کد وضعیت پاسخ داده است
   // که از محدوده کد با شماره 2xx خارج است
   console.log(error.response.data);
   console.log(error.response.status);
   console.log(error.response.headers);
  } else if (error.request) {
   // درخواست انجام شد اما پاسخی دریافت نشد 
   // `error.request` نمونه ای از XMLHttpRequest در مرورگر است
   // و همینطور نمونه ای از http.ClientRequest در node.js است 
   console.log(error.request);
  } else {
   // در تنظیم درخواست مشکلی پیش آمده که باعث ایجاد خطا شد
   console.log('Error', error.message);
  }
  console.log(error.config);
 });

با استفاده از گزینه validateStatus ، می توانید کد (های) HTTP را که باید خطا ایجاد کنند ، تعریف کنید.

axios.get('/user/12345', {
 validateStatus: function (status) {
  return status < 500; // فقط اگر کد وضعیت کمتر از 500 باشد مقدار true است
 }
})

با استفاده از تابع toJSON می توانید یک شی با اطلاعات بیشتر در مورد خطای HTTP دریافت می کنید.

axios.get('/user/12345')
 .catch(function (error) {
  console.log(error.toJSON());
 });