Ví dụ cơ bản

Ví dụ nhỏ về cách sử dụng Axios

Lưu ý: Cách dùng với CommonJS

Để có được định nghĩa kiểu dữ liệu TypeScript (cho intellisense / autocomplete) trong khi sử dụng phép import của CommonJS (tức require()), hãy sử dụng phương pháp sau đây:

const axios = require('axios').default;

// Giờ axios.<phương thức> sẽ cung cấp autocomplete và định nghĩa kiểu dữ liệu tham số

Ví dụ

Phát đi một GET request

const axios = require('axios');

// Tạo một request để truy xuất người dùng ứng với ID cho sẵn:
axios.get('/user?ID=12345')
 .then(function (response) {
  // xử trí khi thành công
  console.log(response);
 })
 .catch(function (error) {
  // xử trí khi bị lỗi
  console.log(error);
 })
 .finally(function () {
  // luôn luôn được thực thi
 });

// Cái request bên trên cũng có thể được làm bằng cách sau, tùy ý
axios.get('/user', {
  params: {
   ID: 12345
  }
 })
 .then(function (response) {
  console.log(response);
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 })
 .finally(function () {
  // luôn luôn được thực thi
 }); 

// Nếu muốn sử dụng async/await thì viết như sau
async function getUser() {
 try {
  const response = await axios.get('/user?ID=12345');
  console.log(response);
 } catch (error) {
  console.error(error);
 }
}

LƯU Ý: async/await là một phần của ECMAScript 2017, không được hỗ trợ trong Internet Explorer và những trình duyệt cũ, cho nên khi sử dụng thì phải để ý.