İstek Konfigürasyonu

Bunlar, istek yapmak için mevcut konfigürasyon seçenekleridir. Yalnızca url gereklidir. Eğer method belirtilmezse, istekler varsayılan olarak GET olur.

{
 // `url` istek için kullanılacak sunucu URL'sidir
 url: '/user',

 // `method` istek yapılırken kullanılacak istek metotudur
 method: 'get', // varsayılan

 // `url` mutlak olmadığı sürece `baseURL`, `url`nin başına eklenecektir.
 // Bir axios örneğine göreli URL'leri o örneğin yöntemlerine iletmek için "baseURL" ayarlamak uygun olabilir..

 // `baseURL`, `url` mutlak (tam bir url) olmadığı sürece `url`ye eklenecektir
 // Bir axios objesiyle ilgili URL'leri o objenin yöntemlerine iletmesi için `baseURL`
 // ayarlamak uygun olabilir.
 baseURL: 'https://some-domain.com/api',

 // `transformRequest` sunucuya gönderilmeden önce istek verilerinde değişikliklere izin verir
 // Bu yalnızca 'PUT', 'POST', 'PATCH' ve 'DELETE' istek metotları için geçerlidir.
 // Dizideki son fonksiyon bir string veya bir Buffer, ArrayBuffer, FormData veya Stream objesi döndürmelidir
 // `headers` nesnesini değiştirebilirsiniz.
 transformRequest: [function (data, headers) {
  //Verileri dönüştürmek için bir şey yap

  return data;
 }],

 // `transformResponse` yanıt verilerinde değişiklik yapılmasına izin verir
 // dönüştürüldüken sonra then/catch'a verilir
 transformResponse: [function (data) {
  // Verileri dönüştürmek için bir şey yap

  return data;
 }],

 // `headers` istek ile gönderilecek özel başlıklardır (headerlar)
 headers: {'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest'},

 // `params` istekle birlikte gönderilecek URL parametreleridir
 // Düz bir nesne veya bir URLSearchParams nesnesi olmalıdır
 // NOT: boş veya tanımsız olan parametreler URL'de işlenmez.
 params: {
  ID: 12345
 },

 // `paramsSerializer`, `params`ın dizileştirilmesinden (serialize) sorumlu isteğe bağlı bir işlevdir
 // (örneğin: https://www.npmjs.com/package/qs, http://api.jquery.com/jquery.param/)
 paramsSerializer: function (params) {
  return Qs.stringify(params, {arrayFormat: 'brackets'})
 },

 // `data` istek gövdesi olarak gönderilecek veridir
 // Yalnızca 'PUT', 'POST', 'DELETE ve 'PATCH' istek metotları için geçerlidir
 // Eğer `transformRequest` belirlenmemişse, bu obje türlerinden biri olmalıdır:
 // - string, düz nesne, ArrayBuffer, ArrayBufferView, URLSearchParams
 // - Sadece tarayıcı için: FormData, File, Blob
 // - Sadece Node.js için: Stream, Buffer
 data: {
  firstName: 'Efe'
 },

 // istek gövdesine veri göndermek için alternatif bir sentaks
 // post metodu kullanılır
 // yalnızca değer gönderilir, anahtar (key) gönderilmez
 data: 'Country=Turkey&City=Adana',

 // `timeout` istek zaman aşımına uğramadan önceki milisaniye sayısını belirtir.
 // İstek `timeout`dan daha uzun sürerse istek iptal edilir.
 timeout: 1000, // varsayılan `0`dır (zaman aşımı yok)

 // `withCredentials` siteler arası Access-Control isteklerinin olup olmadığını belirtir
 // kimlik bilgileri (credentials) kullanılarak yapılmalıdır
 withCredentials: false, // varsayılan

 // `adapter` isteklerin özel olarak işlenmesine izin verir, bu testleri kolaylaştırır
 // Promise döndürün ve geçerli bir yanıt belirtin (bkz lib/adapters/README.md).
 adapter: function (config) {
  /* ... */
 },

 // `auth` indicates that HTTP Basic auth should be used, and supplies credentials.
 // This will set an `Authorization` header, overwriting any existing
 // `Authorization` custom headers you have set using `headers`.
 // Please note that only HTTP Basic auth is configurable through this parameter.
 // For Bearer tokens and such, use `Authorization` custom headers instead.
 auth: {
  username: 'louis',
  password: 's00pers3cret'
 },

 // `responseType` sunucunun yanıt vereceği veri türünü belirtir
 // mevcut seçenekler: 'arraybuffer', 'document', 'json', 'text', 'stream'
 //  sadece tarayıcı için: 'blob'
 responseType: 'json', // varsayılan

 // `responseEncoding` yanıtları dekode etmek için kullanılacak karakter kodlamasını belirtir (sadece Node.js)
 // Not: `responseType`, 'stream' olduğunda veya istemci taraflı isteklerde yok sayılır
 responseEncoding: 'utf8', // varsayılan

 // `xsrfCookieName` xsrf tokeni için değer olarak kullanılacak çerezin adıdır
 xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', // varsayılan

 // `xsrfHeaderName` xsrf tokenini taşıyan HTTP üstbilgisinin adıdır (header)
 xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', // varsayılan

 // `onUploadProgress` yüklemeler için ilerleme olaylarının işlenmesine izin verir
 // sadece tarayıcı içindir
 onUploadProgress: function (progressEvent) {
  // İlerleme ile ilgili bir şey yap
 },

 // `onDownloadProgress` indirmeler için ilerleme olaylarının işlenmesine izin verir
 // sadece tarayıcı içindir
 onDownloadProgress: function (progressEvent) {
  // İlerleme ile ilgili bir şey yap
 },

 // `maxContentLength` node.js'de izin verilen bayt cinsinden http yanıtı içeriğinin
 // maksimum boyutunu tanımlar
 maxContentLength: 2000,

 // `maxBodyLength` (Yalnızca Node.js), izin verilen bayt cinsinden http istek içeriğinin
 // maksimum boyutunu tanımlar
 maxBodyLength: 2000,

 // `validateStatus` belirli bir HTTP yanıt durum kodu için verilen promise'in çözülüp çözülmeyeceğini (resolve)
 // veya reddedileceğini (reject) tanımlar. `validateStatus`, `true` değerini döndürürse (veya `null`
 // veya `undefined` olarak belirlenirse), promise çözülecektir (resolve); aksi takdirde promise
 // reddedilecektir (reject).
 validateStatus: function (status) {
  return status >= 200 && status < 300; // varsayılan
 },

 // `maxRedirects` node.js için takip edilecek maksimum yönlendirme sayısını belirler
 // 0 olarak ayarlanırsa, hiçbir yönlendirme takip edilmez.
 maxRedirects: 5, // varsayılan

 // `socketPath` node.js'de kullanılacak UNIX socket'ini belirler
 // örneğin istekleri docker daemon'una göndermek için: '/var/run/docker.sock'
 // Sadece, `socketPath` veya `proxy` seçeneklerinden biri belirlenebilir.
 // İkisi de belirlenmiş ise, `socketPath` kullanılır.
 socketPath: null, // varsayılan

 // `httpAgent` ve `httpsAgent`, Node.js'de sırasıyla http ve https istekleri
 // gerçekleştirirken kullanılacak user agenti tanımlar. Bu, varsayılan olarak
 // etkin olmayan 'keepAlive' gibi seçeneklerin eklenmesine izin verir. 
 httpAgent: new http.Agent({ keepAlive: true }),
 httpsAgent: new https.Agent({ keepAlive: true }),

 // `proxy` proxy sunucusunun ana bilgisayar adını, bağlantı noktasını ve protokolünü tanımlar.
 // Proxy'nizi `http_proxy` ve `https_proxy` ortam değişkenlerini kullanarak da tanımlayabilirsiniz.
 // Eğer proxy konfigürasyonunuz için ortam değişkenleri kullanıyor iseniz, ek olarak virgül ile
 // ayrılmış şekilde proxy kullanılmayacak alan adlarını `no_proxy` ortam değişkeninde belirleyebilirsiniz.
 // Proxy kullanımını devre dışı bırakmak için `false` değerini kullanın. Bu ortam değişkenlerini yok sayar.
 // `auth`, HTTP temel erişim kimlik doğrulaması (Basic auth) bu proxy'e bağlanmak için gerektiğini veya
 // gerekmediğini belirtir, ve kimlik bilgilerini sağlar.
 // Bu aynı zamanda, herhangi mevcut özel olarak belirlediğiniz `Proxy-Authorization` değerini de yok sayacak
 // olan `Proxy-Authorization` üstbilgisini ekler.
 // Eğer proxy sunucusu HTTPS kullanıyor ise, protocol `https` olmalıdır.
 proxy: {
  protocol: 'https',
  host: '127.0.0.1',
  port: 9000,
  auth: {
   username: 'louis',
   password: 'zbab123'
  }
 },

 // `cancelToken` isteği iptal etmek için kullanılabilecek olan cancel token
 // (ayrıntılar için İptal etme bölümüne bakınız)
 cancelToken: new CancelToken(function (cancel) {
 }),

 // 'decompress', yanıt gövdesinin sıkıştırılmasının otomatik olarak açılıp açılmamasını
 // belirler. Eğer `true` olarak belirlenir ise ek olarak tüm sıkıştırılması açılan objelerin
 // 'content-encoding' üstbilgisini yanıtlarından kaldıracaktır.
 // - Sadece Node.js (XHR sıkıştırılmanın açılmasını kapatamıyor)
 decompress: true // varsayılan

}